ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Dąbie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Najważniejsze informacje dot. przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Dąbie obowiązujące od 25.05.2018 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy:

Akapit nr 2 - brak tytułu

 1. W Urzędzie Gminy Dąbie są przetwarzane dane osobowe w związku z zadaniami Gminy Dąbie wynikającymi z realizacji zadań publicznych.
 2. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Dąbie z siedzibą w Dąbiu, ul. Szeroka 4, 66-615 Dąbie tel. 68 888 6001, e-mail:
 3. Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Dąbie, można się kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych na adres poczty elektronicznej e-mail:
 4. Przetwarzanie danych osobowych w Urzędzie Gminy Dąbie odbywa się zgodnie z prawem w jednej lub kliku poniżej opisanych sytuacjach:
  1. ) w celu wypełnienia obowiązku prawnego;
  2. ) o ile jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby fizycznej;
  3. ) jeśli jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  4. ) za wyraźną zgodą danej osoby.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt.4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Dane osobowe mogą być udostępniane upoważnionym prawnie instytucjom lub organom państwa zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie na ich wniosek.
 7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez ADO przysługują następujące prawa:
  1. ) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. ) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. ) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
   1. - dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   2. - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
   3. - osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
   4. - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   5. - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  4. ) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
   1. - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   2. - przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
   3. - Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
   4. - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  5. ) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   1. - przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
   2. - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  6. ) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   1. - zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
   2. - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem
 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 10. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Nowicka-Szymańska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-05-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Nowicka-Szymańska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-05-25 13:57:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-05-25 13:58:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-28 10:56:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3827 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Nowicka-Szymańska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-05-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Nowicka-Szymańska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-05-25 14:14:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-05-25 14:15:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-05-25 14:15:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3586 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Nowicka-Szymańska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-05-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Nowicka-Szymańska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-05-25 14:11:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-05-25 14:12:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-05-25 14:12:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3602 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »