ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Dąbie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Organizacje pozarządowe

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

ZARZĄDZENIE Nr 3/2019 Wójta Gminy Dąbie z 08.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Informacja ogłoszona dnia 2019-01-08 15:20:07 przez Mateusz Gruszczyński

ZARZĄDZENIE Nr 3/2019 Wójta Gminy Dąbie z 08.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Na podstawie art. 7 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 994, 1000,1349,1432,2500), w związku z art. 5 ust. 4 pkt. 2, art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 poz. 450, 650, 723, 1365)
oraz na podstawie Uchwały Nr XXX/251/2017 Rady Gminy Dąbie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019" zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019 w Gminie Dąbie.
 2. Zlecenie realizacji zadań „kultura fizyczna i sport” oraz „wspieranie rozwoju społeczności lokalnych i partycypacji społecznej” nastąpi w formie wsparcia tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
 3. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 poz. 450, 650, 723, 1365) realizujące statutowe zadania  w zakresie określonym w ust. 2.
 4. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.
 
§ 2  Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
- w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.dabie.pl,
- na stronie internetowej Gminy Dąbie – www.dabie.pl,
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dąbie.
 
§ 3  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2019 Wójta Gminy Dąbie z dnia 08 stycznia 2019 r.

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U.                z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365), Wójt Gminy Dąbie ogłasza konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2019.
I. Cel konkursu
Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych wymienionych w pkt II
w okresie od 1 marca 2019 r. do 30 listopada 2019 r. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
 
II. Zadania oraz kwoty przeznaczone na realizację, z uwzględnieniem kwot przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań w poprzednim roku
 
L.p.
Rodzaj zadania
Ogólna kwota przeznaczona na realizację zadania w 2019 r.
Kwota na realizację zadania w 2018 r.
1.
Kultura fizyczna i sport
17 500,00 zł
16.500,00 zł
2.
Wspieranie rozwoju społeczności lokalnych i partycypacji społecznej
 17 500,00 zł
16 500,00 zł
 
*** Ofertę można złożyć na realizację więcej niż jednego zadania. W każdym rodzaju zadania można złożyć ofertę na więcej niż jedno działanie. Podane kwoty są ogólnymi kwotami przeznaczonymi na dany rodzaj zadania, nie na pojedyncze działanie.
 
III. Wyszczególnienie zadań realizowanych w 2018 r.
 
L.p.
Rodzaj zadania
Zadania realizowane w 2018 r.
Nazwa zadania
Kwota przyznana
1.
Kultura fizyczna i sport
„Upowszechnianie kultury fizycznej                i sportu wśród młodzieży”
15.000,00 zł
„Zajęcia sportowo-taneczne”
1.500,00 zł
2.
Wspieranie rozwoju społeczności lokalnych i partycypacji społecznej
 „Działania lokalne”
 
3.000,00 zł
„Centrum Aktywnego Seniora”
13.500,00 zł
 
 
 
 
IV. Termin i sposób składania ofert
1. Oferty powinny być złożone w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „KONKURS" oraz jasnym wskazaniem rodzaju zadania, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.01. 2019 r. godz. 12:00 w Urzędzie Gminy, Dąbie, ul. Szeroka 4, 66-615 Dąbie.
2. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 
V.  Oferta konkursowa powinna zawierać:
1. Starannie wypełnioną ofertę, której wzór dostępny w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dąbie www.bip.dabie.pl (załącznik nr 1 do Konkursu Ofert) oraz na stronie internetowej www.dabie.pl .Oferta stanowi Załącznik Nr 1
do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016r. poz. 1300).
2. Obligatoryjne załączniki do oferty:
 •  kopia aktualnego odpisu z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta
  i umocowanie osób go reprezentujących,
 •   sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2018,
- warunki organizacyjne (statut podmiotu, posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, lokalowe, sprzętowe, doświadczenie w realizacji powyższych zadań).
3. W przypadku braków formalnych zastosowanie mają zapisy  Rozdział 10 ust. 5 Uchwały Nr XXX/251/2017 Rady Gminy Dąbie
z dnia 27 września 2018r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019".
 
VI. Tryb wyboru oferty
1. Oceny zgłoszonych ofert dokonywać będzie Komisja Konkursowa powołana w drodze zarządzenia przez Wójta Gminy Dąbie.
2. Wybór ofert zatwierdza Wójt Gminy Dąbie odrębnym Zarządzeniem.
3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, umieszczenie informacji na stronie internetowej Gminy Dąbie, w Biuletynie Informacji Publicznej, jak również informację w formie pisemnej otrzymają wszyscy uczestnicy konkursu.
4. Warunkiem otrzymania dotacji jest zawarcie umowy (według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy
 i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań – (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300)
5.  Przyznana dotacja może być przeznaczona na realizację zadania dopiero z dniem podpisania umowy.
 
VII. Zasady przyznawania dotacji
1.  Dotacje na realizację zadania otrzymują podmioty, których oferty zostaną wybrane w postępowaniu konkursowym. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
2.  Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
3. Warunkiem zawarcia umowy dotacji jest: akceptacja przez strony postanowień umowy. W przypadku przyznania dotacji
w wysokości innej niż wnioskowana, organizacja zobowiązana jest przedstawić zaktualizowany kosztorys oraz harmonogram realizacji zadania w ciągu 3 dni roboczych od daty zamieszczenia wyników komisji konkursowej na stronie www.bip.dabie.pl
4. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbędzie się zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie  z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 poz. 450, 650, 723, 1365).
 
VIII. Warunki realizacji zadania
1. W przypadku otrzymania dotacji, zmiana harmonogramu i kosztorysu oraz warunków realizacji zadania możliwa będzie wyłącznie przed dokonaniem wydatków na realizację zadania, za zgodą Wójta Gminy Dąbie, w formie aneksu do umowy na realizację zadania – w sytuacji kiedy zmiany te przekroczą 20% wartości poszczególnych pozycji kosztorysu.
2. Organizacja realizująca zadanie publiczne będzie miała możliwość dokonywania samodzielnego - bez zgody Wójta Gminy Dąbie - przesuwania środków finansowych pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie, pod warunkiem, że zmiany te nie przekroczą 20% wartości poszczególnych pozycji kosztorysu.
3. Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego w ciągu 30 dni od zakończenia realizacji zadania wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300).
 
IX. Kryteria wyboru ofert
 
 1. Kryteria formalne:
1. Czy ofertę złożono w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie?
2. Czy oferta została złożona w zamkniętej kopercie opisanej w sposób określony w ogłoszeniu?
3. Czy oferta została sporządzona na właściwym formularzu zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz.U. z 2016r. poz. 1300)?
4. Czy realizacja zadania przedstawionego w ofercie mieści się w celach statutowych oferenta?
5. Czy wraz z ofertą złożono wszystkie wymagane oraz poprawnie wypełnione załączniki zgodnie z treścią ogłoszenia?
6. Czy oferta została podpisana przez upoważnione do tego osoby zgodnie z KRS lub innym właściwym dokumentem/ czy kopie dokumentów zostały prawidłowo potwierdzone za zgodność z oryginałem?
7. Czy okres realizacji projektu jest zgodny z wytycznymi ogłoszenia o konkursie?
8. Czy oferent wykazał udział innych środków w realizacji zadania? Poprzez inne środki rozumie się: wkład finansowy własny i wkład finansowy z innych źródeł lub wkład osobowy (niefinansowy wkład własny), przez który należy rozumieć odpowiadające świadczeniu pracy na rzecz realizowanego zadania, udokumentowane, ochotnicze i bez wynagrodzenia, świadczenie członka organizacji lub wolontariusza na zasadach określonych w Ustawie.
 
2. Kryteria merytoryczne:                                                                           
 1. Proponowana jakość wykonania zadania publicznego (od 0 do 5 pkt.):    
•              ocena realizacji celu zadania,
•              ilość osób objętych zadaniem (grupa adresatów zadania)
•              ilość/ częstotliwość form działania,
•              innowacyjność realizacji zadania,
•              trafność przyjętych metod i działań w realizacji zadania,
•              na ile zaplanowane działania w ramach projektu wpisują się w istotne zadania Gminy.
           
 1. Możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta (od 0 do 5 pkt.):    
•              zasoby kadrowe przedstawione przez oferenta do realizacji zadania,
•              doświadczenie w realizacji zadań o zbliżonym charakterze,
•              rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania dotychczas otrzymanych środków na realizację zadań publicznych (dotyczy oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne).
 
 1. Kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (od 0 do 5 pkt.):    
•              zasadność przedstawionych w projekcie kosztów,
•              środki pozyskane z innych źródeł finansowania (sponsoring, środki zewnętrzne, inne niż oferenta),
•              planowany przez oferenta udział środków własnych (dotyczy zadań wspieranych). 
                        
 1. Planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i pomoc społeczna członków (od 0 do 5 pkt.):    
•              zaangażowanie zasobów materialnych, rzeczowych,
•              zaangażowanie kapitału społecznego w realizację zadania (świadczenia wolontariuszy, praca społeczna członków).
 
Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia wynosi 20 pkt.
Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się każdą, która średnio uzyska powyżej 70 % możliwych do uzyskania punktów. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji oraz jej wysokości podejmuje Wójt Gminy Dąbie.
 
X. Zastrzeżenia
Wójt Gminy Dąbie zastrzega sobie prawo do:
1. Odwołania konkursu.
2. Przesunięcia terminu składania ofert.
3. Zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.
4. Możliwości dokonania zmian w kwotach zarezerwowanych na realizację zadań.
 
XI. Termin rozpatrzenia ofert
Oferty zostaną rozpatrzone do dnia 8 lutego 2019 roku.
 
Dodatkowych  informacji  na  temat warunków i możliwości  uzyskania  dotacji  udziela  Referat Organizacyjno-Prawny w Urzędzie Gminy Dąbie, ul. Szeroka 4, 66-615 Dąbie, pok. nr 15. Tel. 68 888 60 23 lub mail
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Wawrzyniak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-01-08 15:17:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-01-08 15:20:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-24 09:32:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
55704 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony